รายละเอียดสารสนเทศประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   
 
 
ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพประจำปึการศึกษา 2552
 
 
ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพประจำปึการศึกษา 2551
 
 
ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพประจำปึการศึกษา 2550
 
 
ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพประจำปึการศึกษา 2549
    ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพประจำปึการศึกษา 2548
   
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   
      ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550
ด้านบริการวิชาการ
      เดือน ตุลาคม 2549
      เดือน พฤศจิกายน 2549
      เดือน ธันวาคม 2549
      เดือน มกราคม 2550
      เดือน กุมภาพันธ์ 2550
      เดือน มีนาคม 2550
      เดือน เมษายน 2550
      เดือน พฤษภาคม 2550
      เดือน มิถุนายน 2550
      เดือน กรกฎาคม 2550
      เดือน สิงหาคม 2550
      เดือน กันยายน 2550