ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


          ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ศึกษารายละเอียดคำแนะนำ สำหรับการรายงานตัวเข้าศึกษาจากประกาศตามที่แนบโดยละเอียด เพื่อมิให้เสียสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนดำเนินการให้เรียร้อยตามกำหนดเวลา ตามเอกสารแนบ

         >>>  ประกาศ  การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  <<<

                  https://bit.ly/3LXQWH9

          1. การเตรียมข้อมูลและเอกสารรายงานตัว 

          2. การรายงานตัวเข้าศึกษา และออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

          3. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและลงทะเบียน 

         >>>  อัตราการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 <<<

                   https://bit.ly/3LP0cxe

         (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถเลือกแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ครั้ง หรือชำระเต็มจำนวนได้)
รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย nonglak.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4629 ครั้ง