เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป

[รับสมัคร] ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 -(17 พ.ย.63)

[รับสมัคร] ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 -(11 พ.ย.63)

[รับสมัคร] ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (เทอมละ 5,000 บาท) ประจำปีการศึกษา 2563 -(11 พ.ย.63)

[รับสมัคร] ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับ เทอม 2/2563 -(11 พ.ย.63)

[รับสมัคร] ทุนส่งน้องเรียนจบ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2563 -(11 พ.ย.63)

ข้อมูลประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เทอม 1/2563 -(10 ก.ย.63)

[ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและแนวปฏิบัติ] ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -(1 ก.ย.63)

ช่องทางการบริจาคเงินทุนการศึกษา -(8 พ.ย.62)

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา -(9 ส.ค.62)

ใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน -(3 ส.ค.61)