เข้าสู่ระบบ / Sign in

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

ประกาศกำหนดการ การจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เฉพาะผู้กู้ยืมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดการปกติ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้) -(11 ก.ย.65)

กำหนดการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมทุกประเภทกู้) ทุกชั้นปีเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน -(10 ก.ย.65)

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -(16 มิ.ย.65)

ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 -(21 มี.ค.65)

เว็บไซด์งานทุนการศึกษา -(24 ม.ค.65)