...
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
Home | พิมพ์เป็นไฟล์ PDF

คณะ/หน่วยงาน

ค้นหา :

การโทรระหว่างวิทยาเขต

วิทยาเขต หมายเลขที่กด
วิทยาเขตหาดใหญ่ 03+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตปัตตานี 04+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตตรัง 05+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 06+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตภูเก็ต 07+เบอร์ภายใน

คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง Suthiporn Truktrong 52101 052101 075-201701
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52120 052120 075-201709
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Parichart Maneemai 52102 052102 075-201707
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน Khanchit Chuarkham 52724 052724
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง Pichetwut Nillaor 52104 052104 075-201703
อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Orakanya Nguansonsakul 52120 052120 075-201709
อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Treechart Loakaewnoo 52751 052751
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Khanchit Chuarkham 52112 052112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Warangkana Tantasuntisakul 52640 052640
อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Potchanart Ritthidach 52666 052666
อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา Naraporn Jannoy 52667 052667
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Supattana Sukrat 52604 052604
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
อาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ Natha Yalee 52705 052705
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Taweesak Noosuwan 52725 052725
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและยุทธศาสตร์ Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52663 52663
คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม Student Affairs_Darat 52361 052361 075-201724
คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช รักษาการแทนหัวหน้างานบัญชีการเงินและพัสดุ Finance_Akewadee 52324 052324 075-201719
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม Research Innovation_Suriyan 52293 052293
คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารและกายภาพ Building Vehicle_Narumol 52401 052401 075-201737
คุณอุไร ไปรฮูยัน รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาองค์กรดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ Library_Urai 52390 052390 075-201730

งานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม Student Affairs_Darat 52361 052361 075-201724
คุณนัฐนรี สินไชย Student Affairs_Nutharee 52330 052330
คุณธฤต จันทร์ผ่อง Academic Affairs_Panomsak 52270 052270 075-201728
คุณกานตรัตน์ ชุมคง Academic Affairs_Karntarut 52261 052261 075-201732
คุณสุธัญญา หนูนรินทร์ Academic_Affairs Sutanya 52271 052271

งานบริหารและยุทธศาสตร์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและยุทธศาสตร์ Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715
คุณอัจฉราภรณ์ ทองแซม Meeting Room_Atcharaporn 52259 052259
คุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม Quality Assurance_Sulawan 52230 052230 075-201733
คุณวลัยลักษณ์ อุกกุฏานนท์ Secretary_Walailak 52200 052200 075-201705
คุณจีรศักดิ์ จันพุ่ม Planning_Jeerasak 52211 052211
คุณสุกัญญา ดำจุติ Personal_Sukanya 52221 052221
คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม Planning_Acharawan 52210 052210 075-201716
คุณปิติกานต์ สังขพันธ์ Personal_Pitikan 52220 052220 075-201714
คุณชนัตดา แสงแก้ว Secretary_Chanatda 52201 052201 075-201704
คุณเสาวนิตย์ โชติกมาศ General Affair_Saowanit 52250 052250 075-201713
คุณชิรยา ขันสังข์ Personal_Chiraya 52223 052223
คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล Public Relations_Panuwat 52240 052240 075-201712

งานบัญชี การเงินและพัสดุ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช รักษาการแทนหัวหน้างานบัญชีการเงินและพัสดุ Finance_Akewadee 52324 052324 075-201719
คุณรอยปกรณ์ เขาแก้ว Finance_Roypakorn 52321 052321
คุณนนธิชา อู่ผลเจริญ Supply_Nonticha 52312 052312 075-201717
คุณกันธนา สมาธิ Supply_Kantana 52310 052310 075-201717
คุณอังคณา ศรีหมอก Supply_Angkana 52313 052313
คุณอรอนงค์ ทวิสุวรรณ Finance_Onanong 52323 052323 075-201720
คุณผกาภรณ์ เครือเตียว Supply_Angkana 52313 052313
คุณธนัญญา บุญช่วย Finance_Thananya 52325 052325
คุณพลอยวีร์รฎา นาไชย์ Finance_Benjamas 52326 052326
คุณปิยมาศ ดีแก้ว Finance_Piyamas 52322 052322
คุณธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา Supply_Yaowanit 52314 052314 075-201717
คุณอินทิยา สงรักษา Supply_Intiya 52311 052311 075-201717

งานพัฒนาองค์กรดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณอุไร ไปรฮูยัน รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาองค์กรดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ Library_Urai 52390 052390 075-201730
คุณเจนวิทย์ อรน้อม Library_Janevit 52395 052395
คุณสุพรรษา บุญเกื้อ Media Production_Supansa 52371 052371
คุณปิยนุช ตันติชาติกุล Library_Piyanut 52392 052392
คุณอรวรรณ สรรเพชร Computer Support_Orawan 52384 052384 075-201718
คุณธเนษฐ เข็มทอง Computer Programer_Yotsakrai 52381 052381
คุณอนันต์ ทองนวล Computer Programer_Anan 52385 052385
คุณกิตติพัฒน์ ถาวร Educational Tech_Kittiphat 52373 052373
คุณปิติพงษ์ อินทรวงศ์ Educational Tech_Pitipong 52374 052374 075-201741
คุณณัฐดนัย อ่วมแก้ว Computer Support_Natdanai 52387 052387
คุณพงษ์พันธ์ ประพันธ์ Computer Network1 52380 052380
คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย Media Production_Chitpun 52370 052370 075-201734
คุณนิติวัฒน์ ทองขาว Computer Programer_Nitiwat 52382 052382

งานวิจัยและนวัตกรรม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม Research Innovation_Suriyan 52293 052293
คุณวาสนา คงเมือง Research Innovation_Wassana 52284 052284
คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก Research Innovation_Phunchita 52394 052394
คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ Research Innovation_Ngamthip 52283 052283 075-201722

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณศักดา มรกต Student Affairs_Sakda 52331 052331 075-201725
คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร Registra_Nonglak 52290 052290 075-201727
คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา Academic Affairs_Chattida 52281 052281 075-201729
คุณวสันต์ กลับรักษ์ Architecture_Wasan 52372 052372
คุณสุวิมล รัตนะ PSUVC_Suwimol 52470 052470
คุณศศิธร จันทร์ด้วง Academic Affairs_Sasithon 52285 052285
คุณณัฐิดา เข็มทอง Counseling_Chosita 52360 052360
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข Registra_Sineenart 52292 052292 075-201726
คุณธีรนิตย์ จำปา MBA_Theeranit 52461 052461 075-201735
คุณกัญญามาศ คงกล้า Academic Affairs_Kanyamas 52282 052282 075-201721
คุณสุชาติ บินโต๊ะหีม Student Affairs_Suchat 52333 052333

งานอาคารและกายภาพ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารและกายภาพ Building Vehicle_Narumol 52401 052401 075-201737
คุณสมชัย ยอหัน
คุณเสนอ ทองย้อย Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่ Student Welfare_Somjit 52340 052340 075-201723
คุณบุญจอง ไชยศิริ Building Vehicle_Boonjong 52402 052402
คุณอัศวเดช มากขาว Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณชัยวุฒิ ทองฤทธิ์
คุณเอกพงศ์ แสงแก้ว Building Vehicle_Aekkapong 52403 052403
คุณณัฐพล อ่อนมาก
คุณวินัย ทองย้อย
คุณปิยะวัชร์ ศรีสมัย
คุณวัฒนา คูหามุกข์
คุณสมชาย สุกระมณี Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณภานุมาศ อ่อนน้อม
คุณสนิ สัญวงษ์ Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ Building Vehicle_Chen 52400 052400 075-201736
คุณวิวัฒน์ ตรังค์คุณากร Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณวุฒินันท์ ดำจุติ Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405

ศูนย์ธุรกิจวิทยาเขตตรัง (ศูนย์ประชุม/หอพัก/สนามกีฬา)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณกรวิชญ์ จันทอง Sport Center_Korawit 52441 052441 075-201744
คุณกชพร คชพันธ์ Dormitory1_Kotchaporn 52350 052350 075-201742
คุณอุมาพร ทองหยู่ Building Vehicle_Umaporn 52408 052408
คุณรณกร คงอินทร์ Sport Center_Ronnakorn 52442 052442
คุณชะอ้อน ทองย้อย Dormitory3_Chaon 52355 052355 075-201743

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
อ.ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Taweesak Noosuwan 52725 052725
ผศ. ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ Narueban Yamaqupta 52637 052637
ผศ. ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ Wipada Thaothampitak 52632 052632
ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ Sakkayot Sungksapan 52723 052723
ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี Sansanee Kiatkiri 52726 052726
อ.อภิสรา ตันตสุทธิกุล Apisara Tantasuttikul 52744 052744
อ.อัมมาน โสดาหวัน Ammarn Sodawan 52745 052745
อ.มะลิวัลย์ กาพย์เกิด Maliwan Gapkird 52645 052645

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ.กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
ผศ. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ Ekarin Suethanuwong 52610 052610
ผศ.ANNY MARDJO Anny Mardjo 52611 052611
ผศ.สิริพรรณ แซ่ติ่ม Siripan Saetim 52613 052613
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ Thawatchai Suwanapong 52608 052608
อ.แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ Sangnapa Hirunmutraporn 52612 052612

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง Suthiporn Truktrong 52647 052647
ผศ. ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Warangkana Tantasuntisakul 52640 052640
ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ Piyanuch Preechanont 52636 052636
Dr.TAO LU Tao Lu 52635 052635
ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ Tippawan Jantamaneechot 52642 052642
อ.กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ Kamonchanok Sangsawad 52633 052633
อ.วิญญู วัฒนยนต์กิจ Winyoo Wattanayonkit 52639 052639

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ครรชิต เชื้อขำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน Khanchit Chuarkham 52724 052724
ผศ. ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
ผศ. ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ Sippavit Wongsuwatt 52649 052649
ผศ. ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ Dalina Amonhaemanon 52668 052668
ผศ. ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ Pongpitch Petchsakulwong 52644 052644
ดร.ชัยยา น้อยนารถ Chaiya Noinart 52730 052730
อ.วิสุทธิ์ เหมหมัน Wisuth Hemman 52638 052638

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Supattana Sukrat 52604 052604
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Sippakarn Kassawat 52607 052607
อ.บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ผศ. ดร.บุญจิรา มากอ้น Bunjira Makond 52728 052728
ผศ. ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ Jurairat Bhudharak 52609 052609
ผศ. ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ Atchara Leerapong 52603 052603
ดร.อรชนก ช่องสมบัติ Ornchanok Chongsombut 52615 052615
อ.ศุภโชค สุขเกษม Supachoke Sukkasame 52614 052614
อ.อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ Udomluk Ratchasombat 52735 052735

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Parichart Maneemai 52672 052672
อ.นราภรณ์ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา Naraporn Jannoy 52667 052667
อ.พจนารถ ฤทธิเดช ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Potchanart Ritthidach 52666 052666
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52663 052663
ดร.สุรนัย ช่วยเรือง Suranai Chuairuang 52669 052669
อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ Pakakaew Tepsuwan 52670 052670
อ.จิรวัฒน์ สินไชย Jirawat Sinchai 52662 052662
อ.กิ่งกนก รัตนมณี Kingkanok Rattanamanee 52664 052664
อ.รัชนี ชุมนิรัตน์ Ratchanee Chomnirat 52671 052671
อ.ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล Sansanee Sriworadetpisan 52661 052661
อ.ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ Parichart Burapasiriwat 52665 052665

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง Pichetwut Nillaor 52733 052733
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
ผศ. ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา Wiwat Rittima 52746 052746
ผศ. ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ Wisuttinee Taneerat 52721 052721
ผศ. ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร Suwit Chanpetch 52729 052729
ผศ. ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ Pisan Banchusuwan 52743 052743
ผศ. ดร.ปรารถนา หลีกภัย Pradthana Leekpai 52727 052727
ดร.สุชานุช พันธนียะ Suchanoot Phantaneeya 52734 052734
ดร.สุดใจ จิโรจน์กุล Sudjai Jirojkul 52732 052732
อ.เทพยุดา เฝื่อคง Thepyuda Fuakong 52737 052737
อ.พฤฒ ยวนแหล Prut Yuanlae 52722 052722

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
อ.ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ Natha Yalee 52705 052705
ผศ. ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ Jiraporn Yiamkhamnuan 52699 052699
ผศ. ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ Apinya Manochphinyo 52700 052700
ดร.พรรษา พรหมมาศ Pansa Prommas 52692 052692
ดร.นันทนา สิทธิรักษ์ Nantana Sittirak 52704 052704
ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย Satima Rotjanawongchai 52709 052709
ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ Sudatip Prapunta 52702 052702
ดร.ณกมล หนูดี Nakamol Nudee 52703 052703
อ.IZAK DE VILLIERS Izak De Villiers 52758 052758
อ.สุทธิดา พรจำเริญ Suthida Pornjamroen 52694 052694
อ.RAYNALDO CALO Raynaldo Calo 52710 052710
อ.เจนใจ นิพัทธมานนท์ Janejai Kasemwit 52697 052697
อ.JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN Jo Anne Elizabeth Brigden 52691 052691

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
อ.ยศถกล โกศลเหมมณี Yodthakon Gosonhemmanee 52742 052742
อ.ฑิลฎา คงพัฒน์ Tiada Kongpat 52741 052741
อ.เสาวณีย์ บางโรย Saowanee Bangroy 52740 052740

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
อ.ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Pawat Rawdksem 52755 052755
อ.วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
อ.วิสุทธิ์ นุชนาบี ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Witsut Nuchnabe 52760 052760
อ.วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
ผศ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก Thip Srisakulchairak 52764 052764
ผศ.อัญรินทร์ บวรอารยะศิลป์ Aunyalyn Bovornarayasil 52753 052753
อ.กมลพร สมคิด Kamonporn Somkid 52762 052762
อ.คัมภีร์ คล้ามนฤมล Khampee Klamnarurmol 52754 052754
อ.ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ Nutthasak Thittiyanin 52758 052758
อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ Wannasiri Srivarathanbul 52765 052765
อ.พงศ์เทพ ตั้งประเสริฐกิจ Pongtep Tangprasertkit 52763 052763

อื่น ๆ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ศูนย์บ่มเพาะ
ห้องขงจื้อ Confucius Trang(Ling Ma) 52696 052696
ป้อมยามประตูหน้า Guard-House Trang 52430 052430 075-201745