...
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
Home | พิมพ์เป็นไฟล์ PDF

คณะ/หน่วยงาน

ค้นหา :

การโทรระหว่างวิทยาเขต

วิทยาเขต หมายเลขที่กด
วิทยาเขตหาดใหญ่ 03+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตปัตตานี 04+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตตรัง 05+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 06+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตภูเก็ต 07+เบอร์ภายใน

คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง Pongthep Sutheravut 52101 052101 075-201701
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52120 052120 075-201709
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Parichart Maneemai 52102 052102 075-201707
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง Pichetwut Nillaor 52104 052104 075-201703
ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ Suthiporn Truktrong 52103 052103 075-201702
อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Treechart Loakaewnoo 52751 052751
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Orakanya Nguansonsakul 52120 052120 075-201709
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Parichart Maneemai 52672 052672
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Taweesak Noosuwan 52725 052725
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Warangkana Tantasuntisakul 52640 052640
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52663 52663
คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน Building Vehicle_Chen 52400 052400 075-201736
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715

งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณกันธนา สมาธิ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ Supply_Kantana 52310 052310 075-201717
คุณรอยปกรณ์ เขาแก้ว Finance_Roypakorn 52321 052321
คุณอินทิยา สงรักษา Supply_Intiya 52311 052311 075-201717
คุณอรอนงค์ ทวิสุวรรณ Finance_Onanong 52323 052323 075-201720
คุณนนธิชา อู่ผลเจริญ Supply_Nonticha 52312 052312 075-201717
คุณธนัญญา บุญช่วย Finance_Thananya 52325 052325
คุณเบญจมาศ นาไชย์ Finance_Benjamas 52326 052326
คุณปิยมาศ ดีแก้ว Finance_Piyamas 52322 052322
คุณธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา Supply_Yaowanit 52314 052314 075-201717
คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช Finance_Akewadee 52324 052324 075-201719

งานบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715
คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม Planning_Acharawan 52210 052210 075-201716
คุณณัฐดนัย อ่วมแก้ว Computer Support_Natdanai 52387 052387
คุณปิติกานต์ สังขพันธ์ Personal_Pitikan 52220 052220 075-201714
คุณวรรณกร พิชัยรัตน์ Public Relations_Wannakorn 52241 052241 075-201711
คุณชนัตดา แสงแก้ว Secretary_Chanatda 52201 052201 075-201704
คุณอรวรรณ สรรเพชร Computer Support_Orawan 52384 052384 075-201718
คุณธเนษฐ เข็มทอง Computer Programer_Yotsakrai 52381 052381
คุณชิรยา ขันสังข์ Personal_Chiraya 52223 052223
คุณนิติวัฒน์ ทองขาว Computer Programer_Nitiwat 52382 052382
คุณอนันต์ ทองนวล Computer Programer_Anan 52385 052385
คุณวลัยลักษณ์ อุกกุฏานนท์ Secretary_Walailak 52200 052200 075-201705
คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล Public Relations_Panuwat 52240 052240 075-201712
คุณสุกัญญา ดำจุติ Personal_Sukanya 52221 052221
คุณเสาวนิตย์ โชติกมาศ General Affair_Saowanit 52250 052250 075-201713
คุณพงษ์พันธ์ ประพันธ์ Computer Network1 52380 052380
คุณอัจฉราภรณ์ ทองแซม Meeting Room_Atcharaporn 52259 052259
คุณจีรศักดิ์ จันพุ่ม Planning_Jeerasak 52211 052211

งานบริหารทรัพย์สิน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณกรวิชญ์ จันทอง Sport Center_Korawit 52441 052441 075-201744
คุณกชพร คชพันธ์ Dormitory1_Kotchaporn 52350 052350 075-201742
คุณวรรณา บุญเพ็ง Building Vehicle_Wanna 52404 052404
คุณอุมาพร ทองหยู่ Building Vehicle_Umaporn 52408 052408
คุณชะอ้อน ทองย้อย Dormitory3_Chaon 52355 052355 075-201743
คุณรณกร คงอินทร์ Sport Center_Ronnakorn 52442 052442

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณศักดา มรกต Student Affairs_Sakda 52331 052331 075-201725
คุณสุชาติ บินโต๊ะหีม Student Affairs_Suchat 52333 052333
คุณสุวิมล รัตนะ
คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล Student Affairs_Darat 52361 052361 075-201724
คุณนัฐนรี สินไชย Student Affairs_Nutharee 52330 052330
คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่ Student Welfare_Somjit 52340 052340 075-201723
คุณณัฐิดา เข็มทอง Counseling_Chosita 52360 052360

งานวิชาการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ Academic Affairs_Ngamthip 52283 052283 075-201722
คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา Academic Affairs_Chattida 52281 052281 075-201729
คุณอุไร ไปรฮูยัน Library_Urai 52390 052390 075-201730
คุณปิยนุช ตันติชาติกุล Library_Piyanut 52392 052392
คุณธีรนิตย์ จำปา MBA_Theeranit 52461 052461 075-201735
คุณสุธัญญา หนูนรินทร์ Academic_Affairs Sutanya 52271 052271
คุณวาสนา คงเมือง Academic Affairs_Wassana 52284 052284
คุณสุพรรษา บุญเกื้อ Media Production_Supansa 52371 052371
คุณวีณา แพฟืน Registra_Weena 52291 052291 075-201726
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข Registra_Sineenart 52292 052292
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล Registra_Suriyan 52293 052293
คุณเจนวิทย์ อรน้อม Library_Janevit 52395 052395
คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย Media Production_Chitpun 52370 052370 075-201734
คุณธฤต จันทร์ผ่อง Academic Affairs_Panomsak 52270 052270 075-201728
คุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม Quality Assurance_Sulawan 52230 052230 075-201733
คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก Media Production_Phunchita 52394 052394
คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร Registra_Nonglak 52290 052290 075-201727
คุณกัญญามาศ คงกล้า Academic Affairs_Kanyamas 52282 052282 075-201721
คุณกานตรัตน์ ชุมคง Academic Affairs_Karntarut 52261 052261 075-201732
คุณศศิธร จันทร์ด้วง Academic Affairs_Sasithon 52285 052285

งานอาคารสถานที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน Building Vehicle_Chen 52400 052400 075-201736
คุณภานุมาศ อ่อนน้อม
คุณปิติพงษ์ อินทรวงศ์ Educational Tech_Pitipong 52374 052374 075-201741
คุณสมชาย สุกระมณี Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์ Building Vehicle_Narumol 52401 052401 075-201737
คุณวัฒนา คูหามุกข์
คุณปิยะวัชร์ ศรีสมัย
คุณวินัย ทองย้อย
คุณกิตติพัฒน์ ถาวร Educational Tech_Kittiphat 52373 052373
คุณเอกพงศ์ แสงแก้ว
คุณชัยวุฒิ ทองฤทธิ์
คุณอัศวเดช มากขาว Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณบุญจอง ไชยศิริ Building Vehicle_Boonjong 52402 052402
คุณเสนอ ทองย้อย Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณสมชัย ยอหัน
คุณวุฒินันท์ ดำจุติ Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณวิวัฒน์ ตรังค์คุณากร Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณวสันต์ กลับรักษ์ Architecture_Wasan 52372 052372
คุณวารี สังขโชติ
คุณสนิ สัญวงษ์ Transportation_Sani 52420 052420 075-201739

ลูกจ้างโครงการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
คุณจิรพรรณ หนูหมุน
คุณสิทธิชัย กวางทวาย
คุณภูมินทร์ ปังตา
คุณเอกชัย สุธานันต์
คุณวิวัฒน์ บ้านโคก
คุณวัชระ สุวรรณชาตรี
คุณณัฐพล อ่อนมาก
คุณวสุ เพื่อประชา
คุณธวรรณพร ไมหมาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
อ.ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Taweesak Noosuwan 52725 052725
ผศ. ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ Narueban Yamaqupta 52637 052637
ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ Sakkayot Sungksapan 52723 052723
ดร.เมธาวี ว่องกิจ Methawee Wongkit 52641 052641
ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ Wipada Thaothampitak 52632 052632
ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี Sansanee Kiatkiri 52726 052726
อ.อภิสรา ตันตสุทธิกุล Apisara Tantasuttikul 52744 052744
อ.อัมมาน โสดาหวัน Ammarn Sodawan 52745 052745
อ.มะลิวัลย์ กาพย์เกิด Maliwan Gapkird 52645 052645

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ.กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
ผศ. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ Ekarin Suethanuwong 52610 052610
ผศ.ANNY MARDJO Anny Mardjo 52611 052611
ผศ.สิริพรรณ แซ่ติ่ม Siripan Saetim 52613 052613
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ Thawatchai Suwanapong 52608 052608
อ.แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ Sangnapa Hirunmutraporn 52612 052612

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ Suthiporn Truktrong 52647 052647
ผศ. ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Warangkana Tantasuntisakul 52640 052640
ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ Piyanuch Preechanont 52636 052636
ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ Tippawan Jantamaneechot 52642 052642
Dr.TAO LU Tao Lu 52635 052635
อ.วิญญู วัฒนยนต์กิจ Winyoo Wattanayonkit 52639 052639
อ.กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ Kamonchanok Sangsawad 52633 052633

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
ผศ. ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ Pongpitch Petchsakulwong 52644 052644
ผศ. ดร.ครรชิต เชื้อขำ Khanchit Chuarkham 52724 052724
ผศ. ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ Dalina Amonhaemanon 52668 052668
ดร.ชัยยา น้อยนารถ Chaiya Noinart 52730 052730
ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ Sippavit Wongsuwatt 52649 052649
อ.วิสุทธิ์ เหมหมัน Wisuth Hemman 52638 052638

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
อ.บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ผศ. ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ Atchara Leerapong 52603 052603
ผศ. ดร.บุญจิรา มากอ้น Bunjira Makond 52728 052728
ผศ. ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ Jurairat Bhudharak 52609 052609
ผศ. ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ Supattana Sukrat 52604 052604
ดร.อรชนก ช่องสมบัติ Ornchanok Chongsombut 52615 052615
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ Sippakarn Kassawat 52607 052607
อ.อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ Udomluk Ratchasombat 52735 052735
อ.ศุภโชค สุขเกษม Supachoke Sukkasame 52614 052614

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Parichart Maneemai 52672 052672
ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Parichart Maneemai 52672 052672
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52663 052663
ดร.สุรนัย ช่วยเรือง Suranai Chuairuang 52669 052669
อ.ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ Parichart Burapasiriwat 52665 052665
อ.กิ่งกนก รัตนมณี Kingkanok Rattanamanee 52664 052664
อ.จิรวัฒน์ สินไชย Jirawat Sinchai 52662 052662
อ.รัชนี ชุมนิรัตน์ Ratchanee Chomnirat 52671 052671
อ.ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล Sansanee Sriworadetpisan 52661 052661
อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ Pakakaew Tepsuwan 52670 052670
อ.นราภรณ์ ไชยรัตน์ Naraporn Jannoy 52667 052667
อ.พจนารถ ฤทธิเดช Potchanart Ritthidach 52666 052666

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง Pichetwut Nillaor 52733 052733
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
ผศ. ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ Wisuttinee Taneerat 52721 052721
ผศ. ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร Suwit Chanpetch 52729 052729
ผศ. ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ Pisan Banchusuwan 52743 052743
ผศ. ดร.ปรารถนา หลีกภัย Pradthana Leekpai 52727 052727
ดร.สุดใจ จิโรจน์กุล Sudjai Jirojkul 52732 052732
ดร.สุชานุช พันธนียะ Suchanoot Phantaneeya 52734 052734
อ.เทพยุดา เฝื่อคง Thepyuda Fuakong 52737 052737
อ.พฤฒ ยวนแหล Prut Yuanlae 52722 052722

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
ผศ. ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ Apinya Manochphinyo 52700 052700
ผศ. ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ Jiraporn Yiamkhamnuan 52699 052699
ดร.ณกมล หนูดี Nakamol Nudee 52703 052703
ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย Satima Rotjanawongchai 52709 052709
ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ Sudatip Prapunta 52702 052702
ดร.พรรษา พรหมมาศ Pansa Prommas 52692 052692
อ.JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN Jo Anne Elizabeth Brigden 52691 052691
อ.IZAK DE VILLIERS Izak De Villiers 52758 052758
อ.สุทธิดา พรจำเริญ Suthida Pornjamroen 52694 052694
อ.นันทนา สิทธิรักษ์ Nantana Sittirak 52704 052704
อ.ณฐ ย่าหลี Natha Yalee 52705 052705
อ.เจนใจ นิพัทธมานนท์ Janejai Kasemwit 52697 052697

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
อ.ยศถกล โกศลเหมมณี Yodthakon Gosonhemmanee 52742 052742
อ.ฑิลฎา คงพัฒน์ Tiada Kongpat 52741 052741
อ.เสาวณีย์ บางโรย Saowanee Bangroy 52740 052740

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
อ.วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Worawut Matthayan 52759 052759
อ.ภวัต รอดเข็ม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Pawat Rawdksem 52755 052755
ผศ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู Treechart Loakaewnoo 52751 052751
อ.กมลพร สมคิด Kamonporn Somkid 52762 052762
อ.คัมภีร์ คล้ามนฤมล Khampee Klamnarurmol 52754 052754
อ.พงศ์เทพ ตั้งประเสริฐกิจ Pongtep Tangprasertkit 52763 052763
อ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก Thip Srisakulchairak 52764 052764
อ.วิสุทธิ์ นุชนาบี Witsut Nuchnabe 52760 052760
อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
อ.ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ Nutthasak Thittiyanin 52758 052758

อื่น ๆ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อในโทรศัพท์ โทรภายใน โทรจากวิทยาเขตอื่น โทรจากภายนอก
ศูนย์บ่มเพาะ PSUSP 52470 052470
ห้องขงจื้อ Confucius Trang(Ling Ma) 52696 052696
ป้อมยามประตูหน้า Guard-House Trang 52430 052430 075-201745