ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2565

   ตามที่วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำประกาศมหาวิทยายัลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เร่ือง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 15903 ครั้ง