ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

          ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2566 และลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่   3 – 18 เมษายน 2567  นั้น

          เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ชำระให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนเรียน 3 วันทำการ)
6 - 22 พฤศจิกายน 2566
วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
13 - 26 พฤศจิกายน 2566 
(เปิดระบบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)
วันเปิดภาคการศึกษา
20 พฤศจิกายน 2566 
วันลงทะเบียนเรียนสาย
27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566  
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา
(เฉพาะถอนรายวิชา ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้)
3 ธันวาคม 2566
วันถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษา
4 ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ

  1.  กรณี นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ มาก่อนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 500 บาท

 2. สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  แต่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษโดยจะได้รับการยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย nonglak.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 16335 ครั้ง