ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

งานวิชาการ ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าฟังการชี้แจงการสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น. 

ห้อง L2211

หมายเหตุ :  หากติดภารกิจนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3186 ครั้ง