ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

รายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการเข้าประเมินรายวิชาที่มีการทวนสอบในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดระบบให้เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสามารถดูรายชื่อวิชาที่จะต้องทวนสอบได้ที่ https://www.facebook.com/registtrang/posts/pfbid02xRirFDxivx9LrNxGwiBvwpEKwsSPDuQEH9EgnQLZ9AGjJvTQfPPSRdjJCMhMLTTYl
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูวิธีการเข้าระบบประเมินรายวิชาได้ที่ https://eduservice.trang.psu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/step_evaluation.pdf?fbclid=IwAR3YxFWsYdr373g5DvkAH92MK2HIBWZBjBTufv_3NvnatH_XsxQH4UO5n-A หรือแสกน QR CODE เข้าระบบได้ดังรูป


ประกาศโดย sasithon.ja  ข่าวแสดงถึงวันที่ 28 ตุลาคมคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1045 ครั้ง