ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ขอพบนักศึกษาเพื่อเข้าฟังการชี้แจงการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

    งานวิชาการ ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าฟังการชี้แจงการสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

ห้อง L1224

หมายเหตุ :  หากติดภารกิจนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 7474 ครั้ง