ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

กำหนดการขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ (การเกณฑ์ทหาร) พ.ศ. 2565

นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ ปี 2565
     นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2544 ที่ไม่ได้เรียน นศท. , นศท. ที่ไม่จบการศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ๆ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ ให้ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น ที่ งานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 ส่งทางไปรษณีย์ ประเภทลงทะเบียน (ป้องกันการสูญหาย)               ซึ่งประกอบด้วย
       1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) (ด้านหน้า-หลัง)
      2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (สด. 35) (ด้านหน้า-หลัง)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน
     6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบทั้งด้านหน้า-หลัง ยื่นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นวันที่ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการให้

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2426 ครั้ง