ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

       ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2564 กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ครั้ง  โดยนักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ. คู่สัญญา  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล                                                                         กรณีที่ไม่สามารถทำจ่ายตรงได้กับทางโรงพยาบาล ให้รวบรวมเอกสารส่งมาที่ หน่วยงานสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหม ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาสมุดธนาคาร  และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เอกสารตามไฟล์แนบ                                                                                                                                                        โรงพยาบาลคู่สัญญาในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง และโรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช (เดิม รพ. ตรังรวมแพทย์) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0 7520 1723 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 1 กรกฎคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 10706 ครั้ง