ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2566 กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ครั้ง  โดยนักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ. คู่สัญญา  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พรือบัตร PA.พร้อมบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล         กรณีที่ไม่สามารถทำจ่ายตรงได้กับทางโรงพยาบาล ให้รวบรวมเอกสารส่งมาที่ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  ( ตรงข้ามห้อง L 1111 ) นำหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหม ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาสมุดธนาคาร                                                                                                                            รงพยาบาลคู่สัญญาในพื้นที่จังหวัดตรัง (Fax Claim) ได้แก่ โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง และโรงพยาบาลตรัง (เฉพาะผู้ป่วยใน) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0 7520 1723 ในวันและเวลาราชการ

    หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ระยะความคุ้มครองวันที่ 11 -19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.
ส่วนชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ระยะความคุ้มครองวันที่ 19 มิถุนายน 2566 - 20 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.         หากนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ ณ ตอนนี้ ขอให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐาน มายื่นหลังเสร็จสิ้นการรักษา   คาดว่าจะได้บัตร PA.  เดือนกันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 25290 ครั้ง