ข่าวนี้สำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ดำเนินการขอรับใบปริญญาบัตร 

       ขอผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


1. กรณีประสงค์ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

          หลักฐานที่ใช้ในการรับ

          - แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ


2. กรณีมอบให้ผู้อื่นรับใบปริญญาบัตรแทน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

          หลักฐานที่ใช้ในการรับ

          - ใบมอบฉันทะเพื่อรับใบปริญญาบัตร (ตามไฟล์ที่แนบ)

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบฉันทะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)


3. ประสงค์ให้งานทะเบียนฯ จัดส่งใบปริญญาบัตรให้ทางไปรษณีย์ เฉพาะภายในประเทศ  (ค่าธรรมเนียมจัดส่งภายในประเทศ 100 บาท)

          หลักฐานที่ใช้ในกรณีขอให้จัดส่ง

          - คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอให้จัดส่งใบปริญญาบัตร (ตามไฟล์ที่แนบ)

          - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

          - ค่าธรรมเนียมจัดส่ง 100 บาท มาในซองจดหมาย  โดยส่งจดหมายไปที่ 

                     งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

                     ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000


หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทะเบียนฯ วิทยาเขตตรัง โทร. 0-7520-1726


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย nonglak.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1735 ครั้ง