ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ด่วน ประกาศ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

          นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเดียวกับผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แต่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน

(ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ข้อ 2.3)

          จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้ขอผ่อนผันไว้

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ข้อซักถาม กรุณาติดต่อ งานทะเบียน โทร. 0-7520-1726 หรือ งานการเงิน 0-7520-1720

                                  ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่อนผันและการลดค่าธรรมเนียม

                                  รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบ [More Details] ==>

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย weena.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1184 ครั้ง