ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

[รับสมัครทุน] มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารดังแนบ

หมายเหตุ 

1. ข้อมูลในใบสมัคร ในส่วนความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ด้านความประพฤติ ความสนใจเรียนและอื่นๆ)
ให้ผู้สมัครเป็นผู้ติดต่ออาจารย์เพื่อดำเนินการในส่วนดังกล่าว โดยสามารถส่งเป็นไฟล์และผู้สมัครนำไฟล์
จัดพิมพ์เพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมต่อไป 

2. กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด เท่านั้น 
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ.ย.65 (สิ้นสุดเวลา 16.30 น.) **หากส่งทาง ปณ. จะนับตามวันที่ที่ประทับตราส่ง**

3. ช่องทางการส่งเอกสาร 2 ช่องทาง ดังนี้
3.1 ส่งด้วยตัวเอง มีจุดรับเอกสารหน้าอาคารกิจกรรม
3.2 ส่งทาง ไปรษณีย์ไทย เท่านั้น ตามที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
(ทุนการศึกษา)

ติดต่อ-สอบถาม 
อินบ๊อกเพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง 


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4130 ครั้ง