ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ ทุนสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ)

ประกาศ ทุนสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ)

                งานวิชาการ เปิดให้นักศึกษายื่นใบสมัครแจ้งความประสงค์ขอทุนได้ที่งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง อาคาร 3 ชั้น 1

                สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อุ้ม 075 201 729

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย chattida.s  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 14908 ครั้ง