ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยจิตเวช โรงพยาบาลตรัง เปิดให้บริการคำปรึกษาโดยจิตแพทย์ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 - มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องแนะแนวให้คำปรึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย chosita.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 6304 ครั้ง