ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เพื่อใช้ประกอบการยื่นสมัครกู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป มีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์การบันทึกกิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช้ ตัวอย่างการบันทึก และช่องทางการส่ง คลิก


กยศ ม.อ.ตรัง
โทร 075-201724

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 33220 ครั้ง