ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา

รายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการเข้าประเมินรายวิชาที่มีการทวนสอบในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยจะเปิดระบบให้เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2566 ที่ https://eds.trang.psu.ac.th/student/ หรือแสกน QR CODE ดูวิธีการประเมินและเข้าระบบได้ดังรูป
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายชื่อวิชาที่จะต้องทวนสอบได้ที่ https://www.facebook.com/registtrang/posts/pfbid02Qja1QfNDVyjsFRtUTHMMvwJDsnYAWWYpUJze3jiT76veVZEGAoeKVKQXBf5QrC3vl


ประกาศโดย sasithon.ja  ข่าวแสดงถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 889 ครั้ง