ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รับบัตรประกันอุบัติเเหตุของนักศึกษา (บัตร PA)

   ขอให้ตัวแทน /ประธานสาขา ทุกสาขา ทุกชั้นปี มารับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ที่ห้องสวัสดิการนักศึกษา เน้นย้ำ ขอให้ทุกคนถ่ายบัตร PA ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการสูญหาย วิธีการใช้งาน ยื่นบัตร PA. คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้ารับการรักษา วงเงิน 20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนักศึกษา โทร 075 201723
รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1887 ครั้ง