ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคฤดูร้อน 2564

         ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีประกาศเรื่อง

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง  ประจำปีการศึกษา 2564

ลงวันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2564 นั้น และประกาศ เรื่อง เลื่อนการเปิด

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ออกไปเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นั้น

     เพื่อให้การบริหารจัดการของวิทยาเขตตรังดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  และภาคฤดูร้อน 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 กรกฎคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 8826 ครั้ง