ข่าวนี้สำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

การขอรับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบจัดส่งที่ 2)

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ขอให้ดำเนินการขอรับใบปริญญาบัตร โดยดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

1. รับด้วยตนเอง กรณีประสงค์ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หลักฐานที่ใช้ในการรับ   -บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. มอบฉันทะ กรณีมอบให้ผู้อื่นรับใบปริญญาบัตรแทน หลักฐานที่ใช้ในการรับ  -ใบมอบฉันทะเพื่อรับใบปริญญาบัตร  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบฉันทะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  

3. จัดส่งทางไปรษณีย์ กรณีประสงค์ให้งานทะเบียนฯ จัดส่งใบปริญญาบัตรให้ทางไปรษณีย์   เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมจัดส่งภายในประเทศ 100 บาท) หลักฐานที่ใช้ในกรณีขอให้จัดส่ง  -คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอให้จัดส่งใบปริญญาบัตร  -แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ   (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  -ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท (แนบมาในซอง)  ส่งจดหมายไปที่   งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนฯ         วิทยาเขตตรัง โทร. 0-7520-1726

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย weena.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 707 ครั้ง