ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565


หมายเหตุ 

1. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาชำระตามจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียน ซึ่งในระบบโปรแกรมจะแสดงยอดชำระขั้นต่ำตามประกาศฯ ดังนั้นให้นักศึกษาแก้ไขยอดชำระให้ถูกต้องตามจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนเรียน 

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 2565 ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566

3. กรณีที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่งานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย nonglak.k  ข่าวแสดงถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 7866 ครั้ง