ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

[รับสมัคร] ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยขณะนี้มูลนิธิ หอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
3. ขณะขอทุนผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น และมีความประพฤติดี (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว
5. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
6. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
7. กรอกใบสมัคร online ตามขั้นตอน และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
8. กำหนดการจัดส่งเอกสาร 
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางการส่งเอกสาร ดังนี้
- ส่งด้วยตัวเอง ที่จุดรับเอกสารหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา
- ส่งทาง ไปรษณีย์ไทย (ประทับตราส่งวันที่ 19 ส.ค.65) ตามที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (งานทุนการศึกษา)


โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/

เอกสารประกอบการสมัคร >> คลิก

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4985 ครั้ง