ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565

1. ผู้ได้รับทุนรายเดิม ให้ดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา แบบ ศ.3 พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ได้รับผลกระทบ โดยวิทยาเขตตรัง มีรายชื่อผู้ได้รับทุนรายเดิม จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวฮัลวา มู่เก็ม
2. นางสาวฟิรฮานาอ์ มะแซ
3. นางสาวพลอยไพลิน สุดเพ็ชรโรจน์
4. นายเบ็ญจามิน ลาเตะ
5. นางสาวจิณณพัต จันทร์ขาว

2. ผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามเอกสารแนบ

3. กำหนดการส่งเอกสาร ณ จุดรับเอกสารงานทุนการศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
- รายเดิม ภายในวันที่ 15 ก.ย.65 
- รายใหม่ ภายในวันที่ 30 ก.ย.65 

4. รายละเอียดประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์ม ตามไฟล์แนบ


ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง
โทร 075-201724 
อินบ๊อกเพจ ทุนการศึกษา ม.อ.ตรังรายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย darat.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1355 ครั้ง