ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 113 (3/2566) 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 มีมติ การขอเลื่อนการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดังนี้

             ไม่อนุมัติการขอเลื่อนการสอบของนักศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้

1)      นายอนิวัฒน์ มาหุอิสลาม รหัส 6550011102

2)      นางสาวนุชอัยนี ยาดำ รหัส 6350011097

       อนุมัติการขอเลื่อนการสอบของนักศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้

1)      นายเจนณรงค์ ทองปราว รหัส 6550011012

2)      นายคณิศร บุญเดช รหัส 6550116041

3)      นางสาวปวันรัตน์ ด้วงสวัสดิ์ รหัส 6550011099

**ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการสอบ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนัดสอบ**

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563

เมื่อได้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ หรือ หรือ หรือ แล้วแต่กรณีทันที

ประกาศโดย weena.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4022 ครั้ง