ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ และระบบประเมินสมรรถนะของตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/65

ขอแจ้งให้นักศึกษาเข้าดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1.      ดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผ่านเว็บไซต์ ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา https://les.psu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 

 2.      ดำเนินการประเมินสมรรถนะของตนเอง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผ่านทางเว็บไซต์  https://ses.psu.ac.th  ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 

หมายเหตุ : เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง นักศึกษาสามารถศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบได้ที่หน้าแรกของ : https://ses.psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 5287 ครั้ง