ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบ ปลายภาค 1/2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วาระพิเศษ ในคราวประชุม

วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติ การขอเลื่อนการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ของนักศึกษา ดังนี้

ไม่อนุมัติการขอเลื่อนการสอบ จำนวน 4 คน ดังนี้

1)      นายสุทธิราช แก้วจันทร์ รหัส 6550114011  

2)      นางสาวปรียารัตน์ สุขมิ่ง รหัส 6250111053          

3)      นางสาวเจนจิรา บุญทวงค์ รหัส 6250111136

4)      นางสาวศศิภา กำนล รหัส 6150110037

 

อนุมัติการขอเลื่อนการสอบ จำนวน 8 คน ดังนี้

1)      นายยศพัฒน์ สวัสดิวงค์ รหัส 6550011084

2)      นายภรัณยู ศิริโชติ รหัส 6550117005

3)      นางสาวณัฐธิดา ปานะ รหัส 6450111023

4)      นางสาวภัทรสุดา กีรติวิทยายุต รหัส 6450111049

5)      นายจุลพงษ์ เสโท รหัส 6450116019

6)      นางสาวนูรีน อาหมัด รหัส 6450110007

7)      นางสาวศรัญญา ดำแก้ว รหัส 6350011076

8)      MISS SAM VORSTER รหัส 6350114059

 

**ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการสอบ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนัดสอบ

เมื่อได้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที

ประกาศโดย weena.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1574 ครั้ง