ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 118 (8/2566) เมื่อวันที่ 30 สิงกาคม 2566 มีมติการขอเลื่อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษษที่ 1/2566 ดังนี้

ไม่อนุมัติการขอเลื่อนสอบ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1)นายชนะชัย บุบผาวาสน์ รหัส 6550111007   

2)นายมูฮำหมัดซูฟี เจะเลง รหัส 6350011090    

3)นางสาวธิดารัตน์ อาจสอน รหัส 6350011086  


อนุมัติการขอเลื่อนสอบ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1) นางสาวณัฐพร จริงจิตร รหัส 6350111023

2) นางสาวนาบาฮา วาราช รหัส 6350111140

3) นายณัฐพล วิวัฒน์สันติวงศ์ รหัส 6350116028

4) นางสาวณิชกุล อ่อนสุริยา รหัส 6550115001    

**ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการสอบ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนัดสอบ**

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563

เมื่อได้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที


ประกาศโดย suriyan.b  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 ตุลาคมคม 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3816 ครั้ง