ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

   ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2565 กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ครั้ง  โดยนักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ. คู่สัญญา  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พรือบัตร PA.พร้อมบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล         กรณีที่ไม่สามารถทำจ่ายตรงได้กับทางโรงพยาบาล ให้รวบรวมเอกสารส่งมาที่ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา   ตรงข้ามห้อง L 1111 หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหม ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาสมุดธนาคาร                                                                                                                                      รงพยาบาลคู่สัญญาในพื้นที่จังหวัดตรัง (Fax Claim) ได้แก่ โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช (ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (เฉพาะผู้ป่วยนอก) และโรงพยาบาลตรัง (เฉพาะผู้ป่วยใน)หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0 7520 1723 ในวันและเวลาราชการ
    หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ระยะความคุ้มครองวันที่ 12 มิถุนายน 2565 -21 มิถุนายน 2566 ส่วนชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ระยะความคุ้มครองวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.                        ทางหน่วยสวัสดิการนักศึกษา จะรีบดำนินการส่งรายชื่อนักศึกษาให้ บริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุด หากนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ ณ ตอนนี้ ขอให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ มายื่นหลังเสร็จสิ้นการรักษา  

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 18568 ครั้ง