ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

          ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียดคำแนะนำ สำหรับการรายงานตัว

เข้าศึกษาจากประกาศตามที่แนบโดยละเอียด เพื่อมิให้เสียสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย weena.p  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 กรกฎคม 2564    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 6468 ครั้ง