ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567

     ตามที่วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำประกาศมหาวิทยายัลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เร่ือง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2255 ครั้ง