ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2567

การเปิดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทห?ารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน– 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.                                                       2. หลักฐานการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร                                              2.1  สำเนาหนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 (สำหรับชั้นปีที่ 3,4) ยกเว้นจบจากมณฑลทหารบกที่ 43                                                                                                                                                            2.2  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมประทับตรามุมบนขวาและลงชื่อผู้นำปลด จำนวน 1 ใบ (สำหรับนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 4)                                                                                                                            2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                          2.4  รูปถ่ายสีขนาด 3Xซ.ม. จำนวน 2 รูป                                                                                                                        2.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

  ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน–วันที่  5 กรกฎาคม 2566 ที่ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา อาคารเรียนรวม 1  (ตรงข้ามห้อง L1111) หมายเลขโทรศัพท์ 0 7520 1723

   ช่องทางในการรับสมัครและติดต่อประสานงานในกลุ่มไลน์นักศึกษาวิชาทหารฯ ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4901 ครั้ง