ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2567 กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 12,000 บาท/ครั้ง  โดยนักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ. คู่สัญญา 

   โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตร PA ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล                                                                                                 

   กรณีที่ไม่สามารถทำจ่ายตรงได้กับทางโรงพยาบาล ให้รวบรวมเอกสารส่งมาที่ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  ( ตรงข้ามห้อง L 1111 ) นำหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหม ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาสมุดธนาคาร                                                                                                                           

 รงพยาบาลคู่สัญญาในพื้นที่จังหวัดตรัง (Fax Claim) ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง และโรงพยาบาลตรัง (เฉพาะผู้ป่วยใน) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0 7520 1723 ในวันและเวลาราชการ

    หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ระยะความคุ้มครองวันที่ 8 มิถุนายน 2566 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น.
                       สำหรับชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ระยะความคุ้มครองวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น.       
 หากนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ ณ ตอนนี้ ขอให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐาน มายื่นหลังเสร็จสิ้นการรักษา   คาดว่าจะได้บัตร PA.  เดือนกันยายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2253 ครั้ง