ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เข้าประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4353 ครั้ง