ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2566

   ตามที่วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำประกาศมหาวิทยายัลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เร่ือง การบริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details]  ไฟล์แนบ 1

ประกาศโดย somjit.l  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 23714 ครั้ง