ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

    ขอแจ้งให้นักศึกษาเข้าดำเนินการ ประเมินการสอนของอาจารย์ ในภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2566
    ผ่านเว็บไซต์ ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  https://les.psu.ac.th    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2567 

ประกาศโดย sineenart.kh  ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2567    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 8506 ครั้ง