...

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
( SURIYAN BOONLERTWORAKUL)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ


คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
( PHUNCHITA JARUWATATHIK)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณวาสนา คงเมือง
( WASSANA KHONGMUENG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ