...

งานบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้าฝ่าย

บุคลากร
ลูกจ้างโครงการ