...

งานบัญชีการเงินและพัสดุ

งานบัญชีการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณกันธนา สมาธิ
( KANTANA SAMATHI)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช
( EKWADEE WONGKORNVORAWEAT)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


คุณอรอนงค์ ทวิสุวรรณ
( ONANONG THAWISUWAN)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


คุณธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา
( THUNYAPHAT KITTIKOONWITTAYAPA)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณอินทิยา สงรักษา
( INTIYA SONGRAKSA)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณรอยปกรณ์ เขาแก้ว
( ROYPAKORN KHAOKAEW)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


คุณนนธิชา อู่ผลเจริญ
( Nonticha Uphoncharoen)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณปิยมาศ ดีแก้ว
( PIYAMAS DEEKAEW)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


คุณธนัญญา บุญช่วย
( THANUNYA BUNCHUAI)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


คุณพลอยวีร์รฎา นาไชย์
( PLOYWEERADA NACHAI)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ