...

งานพัฒนาองค์กรดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้

Digital Organization Development and Learning Enrichment

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณอุไร ไปรฮูยัน
( URAI PRAIHOOYAN)

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ


คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย
( CHITPUN SONGNUI)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ


คุณพงษ์พันธ์ ประพันธ์
( PRONGPARN PRAPARN)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการคุณสุพรรษา บุญเกื้อ
( SUPANSA BOONKUA)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการคุณอนันต์ ทองนวล
( ANAN THONGNUAL)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ


คุณนิติวัฒน์ ทองขาว
( NITIWAT THONGKAO)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ


คุณอรวรรณ สรรเพชร
( ORAWAN SANPETCH)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ


คุณธเนษฐ เข็มทอง
( THANEST KEMTHONG)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ


คุณเจนวิทย์ อรน้อม
( JANEVIT ORANOM)

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ


คุณกิตติพัฒน์ ถาวร
( KITTIPHAT THAWON)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณณัฐดนัย อ่วมแก้ว
( NATDANAI UOMKAEW)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ