...

ศูนย์ธุรกิจวิทยาเขตตรัง

ศูนย์ธุรกิจวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52724
อีเมล khanchit.c@psu.ac.th

บุคลากรคุณอุมาพร ทองหยู่
( UMAPORN TONGHYU)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณกชพร คชพันธ์
( KOTCHAPORN KOTCHAPAN)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ