...

งานอาคารและกายภาพ

งานอาคารและกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่
( SOMJIT LUNGKEE)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


คุณบุญจอง ไชยศิริ
( BOONJONG CHAISIRI)

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
คุณสมชาย สุกระมณี
( SOMCHAI SUKRAMANEE)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์
( CHEN BURAPASIRIWAT)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์
( NARUMOL SIRIPANITHWONG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณชัยวุฒิ ทองฤทธิ์
( CHAIWUT TONGRID)

พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน