...

งานบริหารและยุทธศาสตร์

งานบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณประกายมาส บาหลัง
( PRAKAYMAS BALANG)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม
( ACHARAWAN CHUAYNIAM)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


คุณชนัตดา แสงแก้ว
( CHANATDA SANGKAEW)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการคุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม
( SULAWAN SUKLIM)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณปิติกานต์ สังขพันธ์
( PITIKAN SUNGKAPAN)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ


คุณวลัยลักษณ์ อุกกุฏานนท์
( WALAILAK UKKUTANON)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล
( PANUWAT SINGHAMONGKOL)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณชิรยา ขันสังข์
( CHIRAYA KANSANG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการคุณจีรศักดิ์ จันพุ่ม
( JEERASAK JANPUM)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคุณชนกภัทร์ ดาราสุริยงค์
( CHANOKPHAT DARASURIYONG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ