...

งานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม

งานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


หัวหน้างาน

บุคลากร
คุณกานตรัตน์ ชุมคง
( KARNTARUT CHOOMKHONG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ


คุณธฤต จันทร์ผ่อง
( TARIT JANPONG)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


คุณนัฐนรี สินไชย
( NUTNAREE SINCHAI)

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ