Welcome Guest [EDIT PROFILE] [LOGIN]

PSU Trang Expert Database System ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
Personal Information
Recent Photo:
Name-Surname : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ
Position : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Department: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
Administrative Position : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน
Educational Background :
- ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต [คณิตศาสตร์ประยุกต์] , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [คณิตศาสตร์] , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต [คณิตศาสตร์] , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Working Experience : • วิทยากรพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับ ม.4-5-6 รร. เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)
• วิทยากรพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับ ม.4-5-6 รร. อบจ. กระบี่
• วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู รร. เอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (ด้านคณิตศาสตร์ระดับปลาย) จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
• คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง
• คณะกรรมการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของพื่นที่จังหวัดตรัง
• คณะทำงานจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ประเด็นยุมธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.เทศบาล 8(อนุบาลฝันที่เป็นจริง) อ. เมือง จ. ตรัง
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.เทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) อ. เมือง จ. ตรัง
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) อ. เมือง จ. ตรัง
• คณะกรรมการบริหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ควนปริง อ. เมือง จ. ตรัง
Experienced Field : Probability theory and Insurance mathematics
Interested field :
Email : khanchit.c@psu.ac.th
Tel : 075201700 ต่อ 52724
Other Contact :   Email : www.ckhanchit@hotmail.com
Work Status : รับราชการอยู่


Academic Information

Other Academic Infomation
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562K. Chuarkham A. Intarasit and P. Riyapan. Ruin Probability For Hypo-Exponential Claim In Classical Risk Process With Reinsurance. Advance in Differential Equations and Control Processes. 20(1): 37-51.
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
2564ครรชิต เชื้อขำ, สรัญญา โยะหมาด และ กฤติยา ดวงมณี.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยของความน่าเชื่อถือที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบออนไลน์ในจังหวัดตรัง. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 8(1): 58-75.
2564ครรชิต เชื้อขำ, สรัญญา โยะหมาด และ กฤติยา ดวงมณี.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยของความน่าเชื่อถือที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบออนไลน์ในจังหวัดตรัง. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 8(1): 58-75. download
2563

ครรชิต เชื้อขำ, กานต์พิชชา ดุลยะลา, มะลิวัลย์ กาพย์เกิด,อัมมาน โสดาหวัน, สมชัย ปราบรัตน์.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบ็คแพ็คเกอร์ที่มาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล. 7(10): 220-223.


2563ชัยยา น้อยนารถ, ปริญญา เรืองทิพย์ และครรชิต เชื้อขำ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกที่พักโฮมสเตย์และการจัดอันดับด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ Adjusted SVNSs TOPSIS ของนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 13(1): 16-23
2562K. Chuarkham., A. Intarasit. And P. Riyapan. Ruin Probability for Hypo-Exponential Claims in Classical Risk Process with Reinsurance. Advances in Differential Equations and Control Processes. 20(1): 37-51.
2562ชัยยา น้อยนารถ, ปริญญา เรืองทิพย์ และครรชิต เชื้อขำ. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเลือกที่พักโฮมสเตย์โดยใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ปรับใหม่. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 17(1): 126-140.
2560 S. Waeto, K. Chuarkham and A. Intarasit. Forcasting Time Series Movement Direction with Hybrid Methodology. Journal of Probability and Statistics. Volumn 2017, Article ID 3174305, 8 pages,http://doi.org/10.1155/2017/3174305.

2557 ครรชิต เชื้อขำ. การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยในธุรกิจการประกันวินาศภัย. วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 34(2): 208-218.

2557 K. Chuarkham and A. Intarasit. Derivation of Finite-Time Ruin Probability in the Discrete-Time Surplus Process with Exponential Claims and Exponential Inter-Arrival Times. Far East Journal Mathematical Sciences (FJMS). 90(1): 65-77.

2557 K. Chuarkham. Finite-time Ruin probability in the discrete-time surplus process with Exponential claim under reinsurance. Far East Journal Mathematical Sciences (FJMS). 85(2): 177-191.

2557 อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, นวรัตน์ เอกก้านตรง และครรชิต เชื้อขำ. การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 24(1): 1-12.

2557 N. Sopipan, A. Intarasit and K. Chuarkham. Volatility Model with Markov Regime Switching to Forecast Bath/USD. World Academy of Science, Engineering and Technology. 8(5):674-679.

2556 A. Intarasit, K. Chuarkham and P. Sattayatham. Ruin probability-based initial capital of the discrete-time surplus process in insurance under reinsurance as a control parameter. Thai Journal of Mathematics. 11(3): 543-562

2554 K. Chuarkham, P. Sattayatham and W. Klongdee. Controlling for a discrete-time surplus process in insurance to reach a firm's desired target. Far East Journal Mathematical Sciences (FJMS). 50(2): 197-224.

2547 K. Neammanee and K. Chuarkham. An error estimation of convergence of random sums with finite variances. Stochastic Modelling and Applications. 7: 1-19.

ตำรา - หนังสือ
2562ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. สำนักพิมพ์เสมาธรรม กทม. พิมพ์ครั้งที่ 3 จำนวน 300 เล่ม
2560ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. คณิคศาสตร์ทั่วไป. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส กทม. พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 400 เล่ม
2560 ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส กทม. พิมพ์ครั้งที่ 3 จำนวน 500 เล่ม

2559 ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. สำนักพิมพ์เสมาธรรม กทม. พิมพ์ครั้งที่ 2จำนวน 700 เล่ม

2558ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. สำนักพิมพ์เสมาธรรม กทม. พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 500 เล่ม
เอกสารคำสอน (เฉพาะที่เป็นรูปเล่มแล้ว) /เอกสารประกอบการสอน
2559 ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. คณิคศาสตร์ทั่วไป. สำนักพิมพ์เสมาธรรม กทม. พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม

2558 ผศ. ดร. ครรชิต เชื้อขำ. แคลคูลัส