Welcome Guest [EDIT PROFILE] [LOGIN]

PSU Trang Expert Database System ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง




Personal Information
Recent Photo:
Name-Surname : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
Position : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Department: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Administrative Position : ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Educational Background :
- [Economics and Applied Economics] , Universiteit Antwerpen
- [การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม] , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- [การบัญชี] เกียรตินิยมอันดับ 1, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Working Experience :
Experienced Field :
Interested field : Management Accounting
Management Control Systems
Accounting Education

Email : parichart.m@psu.ac.th
Tel : 0-7520-1672
Other Contact :  
Work Status : รับราชการอยู่


Academic Information
ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
2560การควบคุมคุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
2559ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง
2557การจัดการกำไรของธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
2561การสร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วย Authentic Project-based Learning (APBL): กรณีศึกษารายวิชาการ บัญชีเพื่อการจัดการ Developing Professional Accountants through an Authentic Project based Learning Approach: A Management Accounting Course-case study
2561ความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีไทย
2561ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล (BSC) และความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา: การประปาส่วนภูมิภาค
2561ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณภาพรายงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2560ความพร้อมของนักศึกษาบัญชีเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2559The design and use of controls in family SMEs: a multi-theory perspective
2559Strategy Deployment using Balanced Scorecards in a Thai State-Owned Enterprise: A Case Study
2559The Synergy of Project-based Learning (PBL) and the SECI Knowledge Creation Model: Evidence from an Accounting Research Course for Undergraduates
2558Management Control Systems and Firm Performance of Thai SMEs
2558คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตามทัศนะของธุรกิจโรงแรม
2558On the Presence and Absence of CEO Gender Effects on Management Control Choices: An Empirical Investigation
2558ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557The impact of CEO gender on planning, control, evaluation and rewarding practices in SMEs
ตำรา - หนังสือ
2559การบัญชีขั้นกลาง 2 Intermediate Accounting II

Other Academic Infomation
ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
2562การจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง