Welcome Guest [EDIT PROFILE] [LOGIN]

PSU Trang Expert Database System ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
Personal Information
Recent Photo:
Name-Surname : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
Position : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Department: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Administrative Position : คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
Educational Background :
- ปริญญาเอก : Doctor of Applied Economics [Economics and Applied Economics] , Universiteit Antwerpen
- ปริญญาโท : M.B.A. Master of Business Administration [การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม] , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี : บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต [การบัญชี] เกียรตินิยมอันดับ 1, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Working Experience :
Experienced Field :
Interested field : Management Accounting
Management Control Systems
Accounting Education

Email : parichart.m@psu.ac.th
Tel : 075201700 ต่อ 52672
Other Contact :  
Work Status : รับราชการอยู่


Academic Information
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
2564การศึกษาระบบการบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร รัฐวิสาหกิจตามแนวทาง Balanced Scorecards
2562การจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2560การควบคุมคุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
2559ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง
2558ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง
2557การจัดการกำไรของธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
2566การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19: กรณีศึกษารายวิชาสัมมนาทางการบัญชี
2566สตีมศึกษากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานจากสถานการณ์จริงในการศึกษาด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2566ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและราคาหุ้นของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม New S-curve The Relationship between Disclosure of Research and Development and Share Price of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (New S-curve)
2566อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 และตลาดหลักทรัพย์MAI The Influence of Audit Committees on Audit Fee: A Case Study of SET 100 and MAI
2565การประยุกต์กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาการบัญชี: กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาทางการบัญชี
2565การประยุกต์เทคนิคการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก
2565ผลของการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการต่อการพัฒนาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ของ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2565การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาการบัญชี: กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาทางการบัญชี
2565การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะนักบัญชียุคดิจิทัล
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม: กรณีศึกษา ธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
2564การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี
2564สมรรถนะของนักบัญชีในอนาคตตามมุมมองผู้บริหารธุรกิจในประเทศไทย
2563ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562Implementing Project Based Learning (PBL) in Accounting Courses: A Case Study of an Undergraduate Accounting Program in Thailand
2562ความสัมพันธ์ของการลงทุนในนวัตกรรมกับผลการดำเนินงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการสร้างนักบัญชียุคใหม่
2561ความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีไทย
2561การศึกษาการจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2561ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล (BSC) และความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา: การประปาส่วนภูมิภาค
2561การสร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วย Authentic Project-based Learning (APBL): กรณีศึกษารายวิชาการ บัญชีเพื่อการจัดการ Developing Professional Accountants through an Authentic Project based Learning Approach: A Management Accounting Course-case study
2561การศึกษาการจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2561ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณภาพรายงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
2560ความพร้อมของนักศึกษาบัญชีเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2559Strategy Deployment using Balanced Scorecards in a Thai State-Owned Enterprise: A Case Study
2559The Synergy of Project-based Learning (PBL) and the SECI Knowledge Creation Model: Evidence from an Accounting Research Course for Undergraduates
2559ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง
2559The design and use of controls in family SMEs: a multi-theory perspective
2559การควบคุมคุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม
2558On the Presence and Absence of CEO Gender Effects on Management Control Choices: An Empirical Investigation
2558คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตามทัศนะของธุรกิจโรงแรม
2558ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558Management Control Systems and Firm Performance of Thai SMEs
2558ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตภาคใต้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2557The impact of CEO gender on planning, control, evaluation and rewarding practices in SMEs
2557การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกยางพาราระหว่างแนวทางของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกับวิธีชาวบ้าน: กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
2557Is there a CEO-gender impact on planning, control and evaluation practices in SMEs?
ตำรา - หนังสือ
2559การบัญชีขั้นกลาง 2 Intermediate Accounting II

Other Academic Infomation
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
2562การจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง