Welcome Guest [EDIT PROFILE] [LOGIN]

PSU Trang Expert Database System ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
Personal Information
Recent Photo:
Name-Surname : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์
Position : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Department: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Educational Background :
- ปริญญาเอก : ปร.ด. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต [การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ] , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว] , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี : บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต [การจัดการ] , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Working Experience : • มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน
อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
• ส.ค. 2562 – ม.ค. 2564
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
• มิ.ย. 2553 – ต.ค. 2557
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
• พ.ย. 2555 – ก.ย. 2557
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
• ก.พ. 2553 - พ.ค. 2553
หัวหน้าหน่วยวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
• ก.พ. 2553 - พ.ค. 2553
หัวหน้าสาขาการโรงแรม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
• พ.ย. 2552 - พ.ค. 2553
อาจารย์สาขาการโรงแรม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Experienced Field : Tourism Management, Tourist Behavior, Cultural Tourism Management
Interested field : Tourism and Hospitality Management, Tourism Marketing, Tourism Development, Gastronomic Tourism, Community-Based Tourism, Tourism Experience
Email : wipada.t@psu.ac.th
Tel : 075201700 ต่อ 52632
Other Contact :  
Work Status : รับราชการอยู่


Academic Information
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
2566ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันของประชาชน จังหวัดตรัง
2563เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Other Academic Infomation
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2566 การเปรียบเทียบผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการลาออกของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและเพชรบุรีในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความกังวล ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ภาวะหมดไฟในการทำงาน และการมีส่วนร่วมในงาน
2564การพัฒนาปัจจัยแห่งความสำเร็จและการจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทย
2564รูปแบบโครงสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงในงาน ผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2563Risk Indicators for Earnings per Share of Service Industry Firms listed on the Stock Exchange of Thailand Based on the Size and Type of Firm
2562An Assessment of Potential and Perceived Risk and their Effects on the Intention to Revisit and Recommend: A Study of International Tourists in a Second-Tier Tourism City
2557ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
2567 The Influence of Soft Skills and Perceived Job Security on the Job Performance of Tourism and Hospitality Workers Along Thailand’s Andaman Coast: Mediating Role of Employee Engagement More download
2567 ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
More download
2566 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยว การรับรู้ผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
download
2566 การจัดการความเสี่ยงเพื่อการส่งเสริมการเติบโตของรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 More download
2566 The Risk Indicators for the Return Volatility of Earning Per Share: Evidence from Service Industry Firms Listed on the Stock Market Exchange of Thailand
download
2566 อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
download
2566 ความต้องการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิม
download
2566 The Influence of Key Success Factors on Business Growth for Tourism Business Along Thailand’s Andaman Coast: Moderating Role of Location.
download
2566 อิทธิพลของความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดตรัง
download
2566 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์โดยฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
download
2565 อิทธิพลของความเชื่อมั่นในหัวหน้างานและการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการฝั่งอันดามันของประเทศไทย
More download
2565The Effect of e-WOM on Foreign Students’ Travel Intention Related to Visiting Tourism Destinations along Thailand’s Andaman Coast in the Wake of the COVID-19 Pandemic: Mediating Roles of Destination Image More download
2565แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาย่านเมืองเก่าสงขลา More download
2564ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันของประชาชน จังหวัดตรัง More download
2564The Influence of Loss Ratio on Profitability of Non-Life Insurance Companies in Thailand: The Moderating Roles of Company Type More download
2562Perceived Risk and Firm Performance of Chain Hotels in Thailand: Moderating Roles of Work Roles More download
2562ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา More download
2559 เพลง : วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
More download
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
2564 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
2564ยิ่งมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ยิ่งมีความสุขในการเรียนรู้ 
2564ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดตรัง
2557ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางเพศ กรณีศึกษา ถนนบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
2557พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2557พฤติกรรมและแรงจูงใจนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2557ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
2557ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว
2556ศักยภาพและความพึงพอใจของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2556การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2556ทัศนคติของผู้มาเยือนต่อการเข้าสู่การเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
2551An Investigation of the Effects of Tourists' Motivation and Satisfaction: The Case Study of Trang, Thailand
2551Tourist Motivation and Satisfaction: The Case Study of Trang Province, Thailand