...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร