...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52663
อีเมล nipat.p@psu.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52669
อีเมล suranai.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52615
อีเมล ornchanok.c@psu.ac.th